Przyroda w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Przyroda w szkole”, kierowane są przede wszystkim do nauczycieli, którzy chcą
uzyskać kwalifikacje zawodowe do nauczania przedmiotu przyroda w szkole podstawowej.
Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych (biologii, geografii,
chemii, fizyki), stanowiących integralną całość przedmiotu, przyroda. Ponadto studia służą rozwijaniu
u uczestników znajomości aktualnego prawa oświatowego w zakresie związanym z nauczaniem
przedmiotu przyroda. Dodatkowo celem studiów jest także rozwijanie umiejętności korzystania z różnych
źródeł informacji oraz umiejętności posługiwania się komputerem i technologiami informacyjnymi.
Słuchacz uzyskuje przygotowanie merytoryczne do nauczania przyrody, zgodnie z obowiązującymi
standardami w zakresie przedmiotowym, dydaktycznym i metodycznym.
Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje wszechstronną wiedzę przyrodniczą, którą potrafi
wykorzystać w działaniu praktycznym (dobór metod i form pracy, formułowanie celów, opracowanie
narzędzi do oceny postępów ucznia, tworzenie programów, planów nauczania, scenariuszy, wdrażanie
innowacji i eksperymentów pedagogicznych, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych
potrzeb ucznia). Absolwent zdobędzie także umiejętność krytycznego myślenia w odniesieniu do zjawisk
przyrodniczych oraz rozwiązywania problemów przyrodniczych, prowadzenia obserwacji, doświadczeń,
pomiarów.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych „Przyroda w szkole” jest uzyskanie zaliczeń w tym
zaliczenia z praktyk (90h ) oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna