SOCJOTERAPIA

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, zgodnie z nowymi założeniami Ministra
Edukacji Narodowej dotyczącymi kwalifikacji do zajmowania stanowiska wychowawcy lub
nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
socjoterapii (podstawa prawna: rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.). Studia
podyplomowe w dziedzinie socjoterapii ukierunkowane są na rozwijanie wiedzy, a zwłaszcza
praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych za pomocą różnych form,
metod i technik pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie. Studia te
przygotowują absolwentów do diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia
zajęć terapeutycznych (grupowych i indywidualnych) z dziećmi i młodzieżą z tzw. „grup
ryzyka” (dzieci i młodzież wychowywana w rodzinach dysfunkcjonalnych, dzieci i młodzież
z diagnozą zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania). Po studiach nauczyciel i
wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w warsztacie swojej pracy
zawodowej będzie wykorzystywał metody wychowania resocjalizującego, metody pracy
socjoterapeutycznej oraz elementy psychoterapii i terapii uzależnień. Absolwent studiów
podyplomowych Socjoterapii otrzyma Kwalifikacje do zajmowania stanowiska wychowawcy
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki,
zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Socjoterapia w podejściu interdyscyplinarnym
2. Diagnoza zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania
3. Socjoterapia a rozwój społeczny i osobisty
4. Psychologia i dynamika małych grup
5. Psychopatologia dzieci i młodzieży
6. Trening interpersonalny
7. Trening umiejętności wychowawczych
8. Trening samoświadomości
9. Techniki radzenia sobie ze stresem i techniki relaksacji z elementami muzykoterapii
10. Wsparcie w rozwoju i integracji osobowości poprzez muzykę, twórcze rysowanie i gimnastykę
mózgu
11. Metodyka pracy socjoterapeutycznej i warsztaty socjoterapeutyczne
12. Psychologiczne koncepcje człowieka
13. Psychopatologia i psychoterapia rodziny
14. Współczesne kierunki psychoterapii
15. Interwencja kryzysowa
16. Psychospołeczne podstawy kreatywności
17. Komunikacja interpersonalna i sztuka negocjowania
18. Praktyka zawodowa- 120 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300zł (możliwość opłat w 8 ratach), opłata rekrutacyjna 100 zł.