Technika w szkole

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe „Technika w szkole” adresowane są do nauczycieli posiadających kwalifikacje
pedagogiczne, chcących uzyskać uprawnienia do nauczania przedmiotu Technika w szkole podstawowej.
Zasadniczym celem studiów jest zdobycie kwalifikacji do nauczania techniki jako drugiego przedmiotu.
Absolwenci uzyskają potrzebną wiedzę i umiejętności nauczania przedmiotu na II etapie edukacyjnym oraz
rozbudzania i rozwijania zainteresowań technicznych uczniów. Ponadto zostaną przygotowani do
organizacji bezpiecznych zajęć i wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. Program
studiów podyplomowych przygotowano, opierając się na wieloletnich doświadczeniach inżynierów –
nauczycieli przedmiotów technicznych i technologicznych.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.
1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (90
h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna