TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Terapia pedagogiczna z elementami terapii sensorycznej”
przeznaczone są dla specjalistów podsiadających tytuł magistra z zakresu: pedagogika, pedagogika
specjalna, psychologia, logopedia, rehabilitacja z fizjoterapią. Kierunek jest adresowany do osób
pracujących z dziećmi ze specyficznym trudnościami szkolnymi tj.dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia,
ADHD z mózgowym porażeniem dziecięcym, z autyzmem, Zespołem Aspergera, cierpiącymi na
schorzenia o podłożu genetycznym, niedowidzącymi i niedosłyszącymi, a także niepełnosprawnymi
intelektualnie. Studia przygotowują teoretycznie i praktycznie z zakresu prowadzenia samodzielnej
obserwacji diagnostycznej oraz planowania i organizacji procesu terapeutycznego wspartego metodami
stymulującymi narządy zmysłów. Absolwent studiów podyplomowych uzyska w trakcie studiów kapitał
wiedzy i praktyki specjalistycznej. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza
uzyskanie kwalifikacji zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego.

CZAS TRWANIA

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Anatomia z fizjologią człowieka. Budowa i funkcjonowanie zmysłów aspekt medyczny
– równowaga, wzrok, słuch, dotyk, smak.
2. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej i neurologii
dziecięcej, z psychologii ogólnej, poznawczej i klinicznej.
3. Rozwój ruchowy oraz zaburzenia rozwoju dziecka od 0 do 3 roku życia.
4. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.
5. Diagnoza pedagogiczna.
6. Warsztat pracy w terapii pedagogiocznej z integracją sensoryczną.
7. Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami:
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niepełnosprawnością wzrokową
• obniżoną sprawnością intelektualną
• dziecko ze spektrum autyzmu,
• dzieci z zespołem wad wrodzonych, Zespół Downa,
• dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS.
8. Rozwój i dysfunkcje sfery poznawczej i motorycznej.
9. Wczesne wspomaganie dziecka.
10. Terapia trudności w nauce czytania i pisania
11. Metodyka zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z integracją sensoryczną.
12. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego
i społecznego.
13. Planowanie i organizowanie procesu terapeutycznego.
14. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy i sposób odżywiania się.
15. Psychologiczne problemy rodzin dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.
16. Prawo oświatowe w zakresie terapii pedagogicznej, pomocy psychologicznopedagogicznej.
17. Casy stady – studium przypadku.
18. Praktyka zawodowa – 60h.

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach); opłata rekrutacyjna 100zł

X