Terapia pedagogiczna

OPIS STUDIÓW:

Celem studiów jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktyczne zastosowanie w
profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia, poprzez
wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny i szkolny. Absolwenci studiów wyposażeni zostaną w
umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz w
umiejętności podejmowania odpowiednich działań. Otrzymają również przygotowanie do prowadzenia
terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdza uzyskanie kwalifikacji do pracy w grupach
przedszkolnych i klasach szkolnych, w tym integracyjnych, oraz kwalifikacje do prowadzenia terapii
pedagogicznej dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz do prowadzenia wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki (tj. 60 godzin
praktyki), zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej, logopedii i neurologopedii
2. Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej, poznawczej i społecznej oraz podstawy psychoanalizy
3. Zagadnienia z logopedii i zaburzeń mowy
4. Metodyka kształcenia zintegrowanego
5. Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
6. Organizacja procesu terapeutycznego
7. Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
8. Elementy diagnozy i terapii pedagogicznej
9. Prawo oświatowe w zakresie pomocy pedagogiczno-psychologicznej i terapii pedagogicznej
10. Podstawy komunikacji
11. Metodyka nauczania dzieci o nieharmonijnym rozwoju
12. Praca z dzieckiem nadpobudliwym (ADHD)
13. Arteterapia
14. Tworzenie, dokumentowanie i ewaluacja programu pracy z dziećmi w trakcie prowadzenia zespołów
korekcyjno-kompensacyjnych
15. Praktyka zawodowa – 60 godz

KOSZT STUDIÓW:

3000 zł (możliwość opłat w 8 ratach); opłata rekrutacyjna 100zł

X