TERAPIA RODZINY

OPIS STUDIÓW:

Studia skierowane są do osób z wyższym wykształceniem, które z racji swej działalności zawodowej lub
własnych potrzeb są zainteresowane pogłębianiem wiedzy o procesach zachodzących w rodzinie i ich
wpływie na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodziny. Program studiów adresowany jest do:
psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, asystentów rodzinnych, koordynatorów pieczy
zastępczej, kuratorów społecznych i zawodowych oraz osób zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i
umiejętności rozwijających warsztat pracy w pomocy rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysów lub
przejawiających dysfunkcje opiekuńcze i socjalizacyjne. Studia odpowiadają zapotrzebowaniu
społecznemu na pomoc rodzinom przeżywającym sytuacje kryzysów egzystencjalnych, dostarczają
profesjonalnych umiejętności osobom wspierającym rodziny w systemach pieczy zastępczej.
Przygotowują do prowadzenia edukacji, konsultacji, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i
udzielania pomocy psychologicznej rodzicom, opiekunom i wychowawcom dzieci i młodzieży.
Celem studiów podyplomowych jest zapoznanie specjalistów z różnych dziedzin praktyki społecznej ze specjalistycznymi
metodami pracy z rodziną. W programie studiów akcentowane jest zdobywanie umiejętności praktycznych
w pracy z rodzinami, zajęcia mają głównie charakter warsztatów, na których uczestnicy opanowują
umiejętności nawiązywania kontaktu z rodziną, systemowego diagnozowania jej struktury i modelu
funkcjonowania, określania problemu i metod pracy służących rozwiązywaniu problemów.
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia z praktyki zakończone zdaniem
egzaminu dyplomowego w formie obrony pracy dyplomowej n.t. Praca z rodziną ukierunkowaną na
systemową analizę problemu – studium przypadku.

CZAS TRWANIA

3 semestry (w tym jeden on-line), od 01.10 do 30.06, studia w trybie niestacjonarnym

PROGRAM:

1. Charakterystyka systemu rodzinnego.
2. Konteksty prawne pracy z rodziną.
3. Diagnoza systemu rodzinnego.
4. Dziecko w rodzinie.
5. Komunikacja w rodzinie.
6. Trening interpersonalny.
7. Metody pracy z rodziną.
8. Podstawy systemowej pracy z rodziną.
9. Terapia dzieci i młodzieży.
10. Systemowa terapia z rodziną.
11. Interwencja kryzysowa.
12. Casy study – studium przypadku. Praca nad przypadkami, opisy terapii rodzinnej.
13. Praktyka zawodowa – 30 godzin w instytucjach prowadzących pracę z rodziną.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 8 ratach); opłata rekrutacyjna 100zł