Wczesne nauczanie języka obcego (j.angielski)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego” skierowane są do nauczycieli
chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej
w klasach I-III. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka obcego
(w zakresie języka angielskiego),nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka
angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie
wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej
w przedszkolu i w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym. Studia podyplomowe na kierunku
„Wczesne nauczanie języka obcego„ kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie
pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego
w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r.
w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019
poz. 1450).
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń w tym zaliczenia z praktyki
(90 h) oraz zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:
I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

Zakres kształcenia
1. Zagadnienia związane z psychiczny i fizycznym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
2. Metodyka wczesnego nauczania języka angielskiego.
3. Glottodydaktyka.
4. Technologie informacyjne we wczesnym nauczaniu języka angielskiego.
5. Historia i kultura Wielkiej Brytanii.
6. Fonetyka praktyczna.
– gry i zabawy ruchowe
– piosenka w nauczaniu języka angielskiego
– literatura anglojęzyczna
7. Praktyczna nauka języka angielskiego.
8. Planowanie i analiza lekcji, dobór i rozkład materiałów nauczania.
9. Podstawy dydaktyki języka obcego.
10. Rozwijanie i integracja sprawności językowych.
11. Rozwijanie myślenia twórczego.
12. Higiena i emisja głosu.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji
wymaganych od nauczycieli, obowiązkowy jest egzamin potwierdzający kwalifikacje do nauczania
języków obcych. Centrum Egzaminacyjne działające we Wrześni we współpracy z Instytutem Studiów
Podyplomowych WSNP organizuje dla chętnych osób egzaminy PTE General na poziomie B2 – info
o egzaminach na stronie Pearson.
Informacji udziela: Urszula Kropaczewska kontakt: email:urszula_kropaczewska@interia.pl;
nr tel. 607615074.

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna