Wczesne nauczanie języka obcego (j.niemiecki)

OPIS STUDIÓW:

Studia podyplomowe na kierunku „Wczesne nauczanie języka obcego – język niemiecki” skierowane są do
nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolu i w szkole
podstawowej (w klasach I-III). Studia przygotowują nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
do prowadzenia zajęć z zakresu języka niemieckiego. Słuchacze podczas studiów nabędą umiejętności
swobodnego formułowania form tekstu pisanego oraz mówionego w języku niemieckim w przedszkolach,
oraz szkołach podstawowych na poziomie elementarnym.
Celem studiów jest pozyskanie kwalifikacji umożliwiających nauczanie języka niemieckiego w
przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej, nabycie wiedzy i kompetencji metodycznych do
wczesnego nauczania języka, pozyskanie praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych do
planowania i organizacji treści nauczania, konstruowania scenariuszy lekcji w oparciu o sprawdzone
praktyki oraz prowadzenia metodycznie poprawnych
i atrakcyjnych dla dzieci zajęć językowych, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologicznopedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i na I etapie
edukacyjnym.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w
sprawie
standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450) –
przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć) oraz Rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od
nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575) §29.2 oraz §30 -kwalifikacje do nauczania języków obcych.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej 90 godzin, zakończone zdaniem egzaminu dyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i ćwiczeń w zakresie:

I moduł: Podyplomowe przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu
II moduł: Podstawy dydaktyki i emisja głosu
III moduł: Przygotowanie dydaktyczne do nauczania przedmiotu
IV moduł: Praktyki zawodowe – 90 godzin

KOSZT STUDIÓW:

3300 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna