Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją
sensoryczną” przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej
pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności
dziecka do
podjęcia obowiązku szkolnego, w tym poznania wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej,
jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami
integracji sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie małego dziecka.
Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania
przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym
zakresie pedagogiki specjalnej. Celem studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka z elementami integracji sensorycznej jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry
do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej w przedszkolach
integracyjnych, placówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w ramach WWRD oraz
poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, w
szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu
nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 1450)
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyk
zawodowych (I uprawnienia – 180 godzin; II uprawnienia – 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu
podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania (m.in.
wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning).

PROGRAM:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin

Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie wczesnego wspomagania
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie wczesnego wspomagania
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

Zakres kształcenia:
1. Wybrane zagadnienia z pedagogiki ogólnej, pedagogiki specjalnej i neurologii dziecięcej, psychologii
ogólnej, poznawczej i klinicznej.
2. Rozwój ruchowy oraz zaburzenia rozwoju dziecka od 0 do 3 roku życia.
3. Rozwój mowy – diagnoza i wspomaganie rozwoju komunikacji i mowy dziecka.
4. Wczesna diagnostyka zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci.
5. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji.
6. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
7. Diagnoza i terapia pedagogiczna.
8. Diagnoza i terapia SI małego dziecka z różnymi deficytami:
• mózgowym porażeniem dziecięcym,
• niepełnosprawnością wzrokową
• obniżoną sprawnością intelektualną
• dziecko ze spektrum autyzmu,
• dzieci z zespołem wad wrodzonych, Zespół Downa,
• dzieci z deficytami przetwarzania sensorycznego, FAS.
9. Planowanie i organizowanie procesu terapeutycznego.
10. Wpływ integracji sensorycznej na rozwój mowy i sposób odżywiania się.
11. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju
12. Metody pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego.
13. Casy study – studium przypadku.

KOSZT STUDIÓW:

3900 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna