Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

OPIS STUDIÓW:

Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”
przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom
zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia
obowiązku szkolnego. Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających
kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie
pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać
przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
Celem studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest przygotowanie
wysoko wykwalifikowanej kadry do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji
terapeutycznej w przedszkolach integracyjnych, placówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących
zadania w ramach WWRD oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia
wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w
sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz.
1450)
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest uzyskanie zaliczeń, w tym zaliczenia praktyki
zawodowej
(I uprawnienia- 180godzin; II uprawnienia 120 godzin) zakończone zdaniem egzaminu podyplomowego.

CZAS TRWANIA

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania
(m.in.wykorzystanie technik kształcenia na odległość- e-learning)

PROGRAM:

ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ W FORMIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ZAKRESIE:

Kształcenie kierunkowe:
I moduł: Dydaktyka specjalna
II moduł: Diagnostyka w pedagogice specjalnej w zakresie wczesnego wspomagania
III moduł: Podstawy dydaktyki i emisji głosu
IV moduł: Praktyki zawodowe: 60 godzin
Przygotowanie merytoryczne:
I moduł: Przygotowanie merytoryczne w zakresie wczesnego wspomagania
II moduł: Przygotowanie dydaktyczno-metodyczne w zakresie wczesnego wspomagania
III moduł: Praktyki zawodowe: 120 godzin.

ZAKRES KSZTAŁCENIA:
1. Psychologia i pedagogika dziecka
2. Podstawy pedagogiki specjalnej
3. Profilaktyka z elementami poradnictwa i wczesnej interwencji
4. Wybrane zagadnienia z psychiatrii
5. Stymulacja psychoruchowa i opieka nad dzieckiem
6. Podstawy terapii psychoruchowej
7. Podstawy rewalidacji dzieci niepełnosprawnych
8. Reedukacja dzieci z trudnościami w nauce
9. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
10. Podstawy pediatrii
11. Metodyka nauczania i wychowania dzieci z autyzmem
12. Metodyka pracy z dzieckiem do 10 roku życia
13. Metodyka nauczania i wychowania dzieci niepełnosprawnych umysłowo
14. Elementy logopedii
15. Diagnoza i terapia pedagogiczna
16. Wsparcie rodziców dziecka we wczesnym etapie rozwoju
17. Podstawy prawne kształcenia i rehabilitacji dzieci o różnych potrzebach edukacyjnych

KOSZT STUDIÓW:

3600 zł (możliwość opłat w 12 ratach) oraz opłata rekrutacyjna